Η Ειδική Εκπαίδευση αποσκοπεί στη παροχή εκπαιδευτικής ενίσχυσης που ανταποκρίνεται στο ρυθμό μάθησης (πόσο γρήγορα κατακτά το παιδί τη γνώση), τον τύπο μάθησης (εάν το παιδί είναι οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός τύπος) και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού. Η μάθηση που παρέχεται στο κάθε παιδί μέσω της ειδικής εκπαίδευσης είναι εξειδικευμένη και ποιοτικά διαφοροποιημένη ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του παιδιού.

Η Ειδική Εκπαίδευση που παρέχεται στο κέντρο μας εστιάζεται στην ενδελεχή αξιολόγηση και στον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών ενός παιδιού, οι οποίες το εμποδίζουν να έχει επιτυχημένη σχολική επίδοση. Η διαδικασία αξιολόγησης της ειδικής εκπαίδευσης γίνεται μέσω σταθμισμένων τεστ* και άτυπης αξιολόγησης. Τα σταθμισμένα τεστ συγκρίνουν, με αξιοπιστία, τις δεξιότητες και την επίδοση του μαθητή σε σχέση με αυτή των συνομηλίκων του, ενώ η άτυπη αξιολόγηση ελέγχει το ποσοστό κατάκτησης των αναμενόμενων γνώσεων σύμφωνα με τη τάξη φοίτησης του.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δομείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο βασίζεται στις ιδιαιτερότητες και στοχεύει τις αδυναμίες του παιδιού. Απώτερος στόχος του εξατομικευμένου προγράμματος μάθησης του παιδιού είναι η ενίσχυση δεξιοτήτων που συνδέονται με τη διαδικασία μάθησης (φωνολογική ενημερότητα, ακουστικές δεξιότητες, οπτικές δεξιότητες, μνήμη κ.α.) και στις οποίες ο μαθητής φαίνεται να υστερεί. Αδυναμία στις συγκεκριμένες δεξιότητες επιφέρουν δυσκολίες στο παιδί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις μαθησιακές του υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να προκύπτουν μαθησιακές δυσκολίες.

 

 

Στο κέντρο μας παρέχονται υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης και μαθησιακής αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα παρέχονται:

 • Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Αντιμετώπιση Γενικών Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Αντιμετώπιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Ειδική Διαταραχή της Ανάγνωσης, Ειδική Διαταραχή της Ορθογραφίας, Ειδική Διαταραχής στις Μαθηματικές Ικανότητες, Μεικτή Διαταραχή Σχολικών Ικανοτήτων).
 • Αξιολόγηση και ενίσχυση Σχολικής Ετοιμότητας νηπίων (προ-γραφικές, προ-αναγνωστικές, προ-μαθηματικές ικανότητες).
 • Αντιμετώπιση Δυσγραφίας  (Δυσκολίες στη Γραπτή Έκφραση)
 • Μαθησιακή ενίσχυση και οργάνωση παιδιών με ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα)
 • Μαθησιακή ενίσχυση και οργάνωση εβδομαδιαίου προγράμματος παιδιών με αυτισμό (TEACCH).
 • Μαθησιακή ενίσχυση παιδιών με:
  • Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας
  • Αισθητηριακές Ανεπάρκειες (απώλεια όρασης, απώλεια ακοής)
  • Εγκεφαλική Παράλυση, Σύνδρομο Down, Νοητική Καθυστέριση, Υδροκεφαλία κ.α

 

* Στο κέντρο μας παρέχονται τα εξής σταθμισμένα τεστ:

 • Αθηνά Τεστ (Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μαθησιακών)
 • Άλφα Τεστ (Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας)
 • Τεστ Ανάγνωσης «Τεστ Α»
 • Λογόμετρο (Ψυχομετρικό Εργαλείο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Προφορικού Λόγου και Γραμματισμού)